שעור כללי / תשנ"ו דף מס' 20

מסכת קידושין, פרק ראשון (ח.)

בעניין גמירות דעת (הרב ליכטנשטיין)

א. ח., (בסופו), "התקדשי לי במנה... נסכא אין כאן"; רא"ש, סי' י' (עד "בגוף החפץ הזה"; [מרדכי, סי' תפב-תפג או "אור זרוע", ב"מ, סי' רמט-רנ]; תד"ה מנה, "ותימה...
בדבר".

ב. בבא מציעא עח., "שכר את החמר... לידו"; תד"ה כגון; רמב"ם, פ"ט הל' שכירות הל' ד', "ואם לא נאנס... או ארבעה"; [מרדכי, שמח-שמט; חי' הריטב"א, ד"ה כשבאת,
עד "הרמב"ן ז"ל"].

ג. בבא מציעא קד., המשנה; שם קד:, "ההוא גברא דקבל... דקגזים" [רא"ש, סי' ז'].

ד. סנהדרין כד:, "ואלו... בקוביא"; "משחק... לאו אסמכתא היא" וברש"י ד"ה כל; תד"ה כל, "על כן נראה לר"ת... גמר נמי ומקני"; [(בסוף), "והא דפסקינן... בנדרים"].

ה. שבועות מג., המשנה; שם מג:, "אמר שמואל האי מאן... בדלא פריש"; תד"ה בדפריש, עד "לטעם זה".

ו. בבא בתרא מז:, "אמר רב הונא תליוהו... גמר ומקנה", ובתד"ה אילימא.

ז. רמב"ם, פי"א הל' מכירה הל' ח-ט; פ"ו הל' זכייה ומתנה הל' א'.