שעור כללי / תשמ"א דף מס' 19

מסכת קידושין, פרק ראשון (ח.)

בעניין פסיקת מקח בקידושין (הרב עמיטל)

ח. "אר"א התקדשי לי במנה..." ובתוס' ר"י הזקן, ורא"ש (סי' ט).

אבני מלואים סי' כט סקי"ד, סק"ב וסק"א.

יבמות קו. "בת חמיה דר"פ נפלה לפני יבם..."; רשב"א ד"ה בתר.

שטמ"ק כתובות ריש פרק חמישי בשם תר"י ז"ל.