דף מקורות / תשל"ד דף מס' 18

מסכת קידושין, פרק ראשון (ז.)

בעניין קידושין מדין ערב (הרב עמיטל)

ו: בסופו "אמר רבא... אימא לא צריכא";

ריטב"א ז. ד"ה ערב וד"ה תן,

רא"ש סי' ו'; ח: "התקדשי בככר, תנהו לכלב..."

ר"ן בשם הרמב"ן;

רא"ש סי' י"ג; רמב"ם אישות פ"ה הכ"א, מכירה פ"א ה"ו.

ב"ב קעג: "אר"ה מנין לערב... גמר ומשתעבד נפשיה".

רמב"ם מכירה פי"א הט"ו,

ב"מ עא: תד"ה מצאו

(מחנה-אפריים הל' ריבית סי' יא. והל' ערב סי' א)