שעור כללי / תשמ"ט דף מס' 17

מסכת קידושין, פרק ראשון (ז.)

בעניין מקודשת מדין ערב (הרב ליכטנשטיין)

א. רקע יסודי בענין חיוב ערב - ב"ב קעה:, "ערב היוצא... בן ננס"; קעו., "מעשה ובא... ומשעבד ליה"; קעג:, "א"ר הונא מנין... נפשיה";
רמב"ם, פכ"ה הל' מלוה ולוה הל' א-ב; פי"א הל' מכירה הל' ט"ו.

ב. קדושין ו:, "אמר רבא תן מנה לפלוני... משעבד נפשיה"; רשב"א, סוף ד"ה הילך, "וכ"כ הוא ז"ל... וצ"ע", ריטב"א, ד"ה ערב וד"ה אמר
אביי; רמב"ם, פ"ה הל' אישות הל' כ"א ופ"א מהל' מכירה הל' ו'; רי"ף על אתר (ג. באלפס), ובר"ן ד"ה תן מנה; [מאירי, ד"ה האשה]; ע"ז סג:,
"והאמר רבא... ערב".

ג. ח:, "ת"ר התקדשי לי במנה תנם... כלב שלה מקודשת"; רש"י ותד"ה תנם; ירושלמי, פ"ב ה"א, "התקדשי לי בסלע זו... דר' זעירא חושש"
רמב"ן, ח:, ד"ה היתה; רשב"א, ד"ה הא דתניא; [תוס' רי"ד, "תנם לאבא...וכן לגבי גט"] רמב"ם פ"ד הל' אישות הל' ג-ד וב"מגיד משנה" שם;
[ריטב"א, ח:, ד"ה ת"ר].

ד. ב"מ נז:, תד"ה לספק, "וכן בזוזי ...כאילו קבלה ממנו"; [שם עא:, תד"ה מצאו; פי' הראב"ד על "תורת כהנים", פ' בהר, פרשה ה', על
ויקרא כה: לו].

ה. "מחנה אפרים", הל' ערב, סי' א' (יסודי).