שעור כללי / תשמ"א דף מס' 16

מסכת קידושין, פרק ראשון (ז.)

בעניין ערב ודין הנאה בקידושין (הרב ליכטנשטיין)

א. ו: "אמר רבא תן מנה... צריכא"; רמב"ם ד"ה וכן; רשב"א ד"ה תן מנה, וד"ה אתמר; רמב"ם אישות פ"ב הכ"א, מכירה פ"א ה"ו.

ב. ב"ב קעה: "ערב היוצא... על אמונתו הלוהו", שם קעג: "אמר אמימר ערב... נפשיה"

ג. קדושין ח: "תנו רבנן התקדשי לי במנה תנם לאבא... ואם היה סלע שלה מקודשת"; ירושלמי פ"ב ה"א "התקדשי לי בסלע... לעני" (עדיף
"...שאין זכיות לחרש"); רמב"ן ד"ה היתה; רשב"א ד"ה הא דתניא; מאירי ד"ה אמר "...גדולי המפרשים".

ד. ריטב"א (ו:) ד"ה אמר אביי "...וישא בהנאת ש"פ".

[ה. ב"מ עא: תוד"ה מצאו; צט. "ביד עבדו... והיא תבא"; ריטב"א (קיח.) "אין שומעין לו... בשל הפקר", ורשב"א].