שעור כללי / תשמ"ט דף מס' 15

מסכת קידושין, פרק ראשון (ו:)

בעניין שומא בקידושין ובפדיון הבן (הרב עמיטל)

סוגיין, רשב"א, ריטב"א ותוס' רא"ש

הגהות הגר"א בדף ח ובאהגר"א יו"ד סימן שה ס"ק ח

רמב"ם פ"ז מאישות הי"ח ובמ"מ בלח"מ; פי"ב מתרומות הלכות יח-יט; פי"א מביכורים ה"ח, הי"ז; פ"א מבכורות ה"א; סה"מ מ"ע פ'.

רא"ש להלן סי' מא, אב"מ סימן לא ס"ק ג.