שעור כללי / תשמ"ט דף מס' 14

מסכת קידושין, פרק ראשון (ו:)

בעניין מתנה ע"מ להחזיר (הרב עמיטל)

ריטב"א ד"ה הכי גרסינו

רא"ש סוכה פ"ג סי' ל

שו"ת הרא"ש כלל לה סי' ב בשם רבנו אביגדור, מובא בקצות סימן רמא סעיף ד

נדרים כט. ר"ן ד"ה א"ל אביי.

ב"ב קלז. - "תנאי היא דתניא נכסיי לך וכו'"; שם "אתרוג זה וכו'"; שם רא"ש פ"ח סי' מו.

גיטין מז סוף ע"ב "דאיתמר".

קצות סי' רמא ס"ק ד ובנתיבות שם ס"ק ה; קצות סי' רנז ס"ק ג.