שעור כללי / תשנ"ו דף מס' 13

מסכת קידושין, פרק ראשון (ו:)

בעניין פדיון הבן (הרב עמיטל)

ו:, גמ', "אמר רבא הולך מנה וכו'...".

ח., גמ', "א"ר יוסף מנא אמינא לה...", ושם תד"ה מנא אמינא.

בכורות נא:, גמ', "רבי חנינא הוה רגיל...", ותד"ה הלכך.

להלן כט., סוף העמוד בגמ', "ת"ר הוא לפדות..."; שם, רא"ש סי' מ"א.

תרומת הדשן, ח"ב פסקים וכתבים סי' רל"ד ורל"ה.

בכורות נא., משנה , "המפריש פדיון..".

בכורות מז:, גמ', "אתמר כהן שמת...", ובתד"ה הבן.

שם, רא"ש סי' ג'; שם שיטה מקובצת השלם בשם הרא"ש.

בכורות מט., גמ', "איתמר הפודה את בנו..."; הרא"ש שם.

ספר המצוות להרמב"ם מצות עשה פ'.

מהריט אלגזי על הלכות בכורות לרמב"ן, אות פ' בא"ד - "וע"כ צ"ל דלא ניחא ליה להש"ס... דקטן

כשלא בפניו דמי כאמור".

שו"ע יו"ד, סי' ש"ה סעיף יג וסעיף יט.

שם, פתחי תשובה, ס"ק ד'.

ועיין קצות החשן, סי' רמ"ג ס"ק ד'.