שעור כללי / תשנ"ו דף מס' 12

מסכת קידושין, פרק ראשון (ו:)

בעניין ריבית (הרב עמיטל)

ו:, "אמר אביי המקדש במלוה...".

ריטב"א שם, ד"ה בהנאת מלוה.

שו"ע יו"ד סי' קס"א ס"ה.

גמ' ב"מ סא:, "א"ר אלעזר רבית קצוצה...".

גמ' ב"ק קיב., "רב אדא בר אהבה... לא מזהר ליה רחמנא".

ב"מ צד., "תנא ומתנה שומר שכר...".

ב"ב קעו., סוף ע"א, "דאמר רב נחמן...".

כתובות נד:, משנה אעפ"י, תד"ה אף על פי.

שם, שיטה מקובצת בשם תלמידי הר' יונה והריטב"א.

ר"ן על הרי"ף כתובות ריש פי"ד ד"ה מ"ט דר' יוחנן.

רמב"ם פ"ד מהל' מלוה ולוה ה"ו, ובמ"מ שם.

משנה למלך פ"ד מהל' מלוה ולוה ה"ג.

רמב"ם פ"ה מהל' אישות הי"ג והט"ו.

רמב"ם פ"ז מהל' מכירה ה"ד.

שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סי' רכ"ג בסוף התשובה, בא"ד עוד יש לי פירוש אחר.

ועיין אבני מילואים סי' כ"ח ס"ק כב עד וזה פשוט.