שעור כללי / תשמ"א דף מס' 11

מסכת קידושין, פרק ראשון (ו.)

בעניין אמירה בקידושין (הרב ליכטנשטיין)

א. ו.-ו: "ת"ר הרי את אשתי... אין לי עסק בך"; תוד"ה משום; רשב"א ד"ה אלא; רמב"ם אישות פ"ג ה"ו - ה"ח (ובכ"מ); ריטב"א ד"ה אלא
וד"ה ופסק; ר"ן (ב. באלפס) ד"ה וגרסינן.

ב. גיטין פה "גופו של גט... אין לי עסק בך"; וידויק ברש"י ד"ה לא וד"ה אמר; קידושין ו: רש"י ד"ה הרי, ובתוס' רא"ש ד"ה אמר; [נדרים ו:
"בעי ר"פ... ובחבירה" ובתוד"ה יש "...מוכיח או אלא" רמב"ם עבדים פ"ה ה"ג; גירושין פ"א ה"ד.

ג. מרדכי סי' תקכ"א "תשובות הר"ם ז"ל... לשון סבלונות", "ועוד נראה לי... בר' ברוך" [בית שמואל סי' כז ס"ק י].

ד. אבני מלואים סי' כז סק"ח.