שעור כללי / תשנ"ו דף מס' 10

מסכת קידושין, פרק ראשון (ה:)

בעניין ידיים שאינן מוכיחות (הרב ליכטנשטיין)

א. רקע כללי - 1. הגדרת ידות: רש"י קידושין ה: ד"ה "ידים"; ר"ן נדרים ב. (באמצע העמוד) "וידות
נדרים הוא...לידות"; רמב"ם פיהמ"ש נדרים פ"א מ"א "והם נקראים... חלקים"

2. מקור ידות: נדרים ג. "וידות היכא כתיב...ידות נדרים כנדרים".

ב. ידים שאינן מוכיחות- 1. קידושין ה: "אמר שמואל ... את עצמו".

2. גיטין פ"ה. המשנה ובגמרא פ"ה: "במאי קמיפלגי...בעלמא הוא".

3. נזיר ב: "האומר אהא... בתענית קאמר"; תד"ה "לימא" וד"ה " ה"ג ".

4. נדרים ב. המשנה; ד: "אמר שמואל ... שאני טועם לך"; שם ה.-ו. "אלא
הכי איתמר ...בעינן ידים מוכיחות "

5. נזיר ס"ב. "אלא כי יפליא ... מאי איכא למימר"; תוס' ופירוש הרא"ש שם.

ג. קידושין ה: תד"ה "הכא"; רמב"ן או רשב"א על אתר; ר"ן נדרים ה:-ו. ד"ה "רבי יהודה", "מה נזירות"; [תוס' רי"ד קידושין ה: ד"ה טעמא"].

ד. נדרים ו: "בעי רב פפא.. אמר ליה לאביי"; ובתד"ה "יש", "או".

ה. רמב"ם: הל' נזירות פ"א הל' ה-ו; הל' נדרים פ"א הל' כג; הל' גירושין פ"א הל' ד; פ"ד הל' ט-יא

פ"ד הל' יב ("והרי את...וישראל"); הל' אישות פ"ג הל' א.

[ו. שו"ת הרא"ש ל"ה:ה, הובאה ב"ילקוט ראשונים" (בעיקר, "והקשה הר"י ... בנזיר דהויין ידים", עמ' כ-כ"ג); שו"ת הריטב"א סי' ר"ח, הובאה ב"ילקוט ראשונים (בעיקר, "וכיון
דנדרים ... והמתקדשת", עמ' כ"ז-כ"ח); (ב"ילקוט ראשונים" עמ' כ' שורה 6 נפלה טעות וצ"ל "ידים שאינן מוכיחות לא הויין").