שעור כללי / תשנ"ו דף מס' 9

מסכת קידושין, פרק ראשון (ה.)

בעניין חופה (הרב עמיטל)

רמב"ם פ"י מהל' אישות ה"א, ובמ"מ ד"ה "אפילו"; שם הל' ב, ובמל"מ ; שם הל' ו ובלח"מ.

שם פכ"ב הל' א-ב.

ר"ן ריש כתובות ד"ה "או שפרסה נדה".

להלן גמ' דף י. "איבעיא להו... ואינו מפר נדריה".

שם תוד"ה "כל"; רשב"א ד"ה "כל הבועל"; ריטב"א ד"ה "איבעיא".

הגהות מרדכי קידושין סימן תקמ"ו.

מרדכי ריש כתובות סימן קל"ב.

שו"ע אה"ע סימן נ"ה סע' א' בהגהה וי"א; שם חלקת מחוקק ס"ק ט'.

טור אה"ע סימן ס"א ב"ח אות א' ד"ה "ונראה מנהגינו".

ר"ן פרק המדיר עמ' 66 בא"ד "ואפשר לומר דכי אמרינן באה וכו'".

תוס' יבמות דף צ"ג. ד"ה קנויה בשם ר"ת.

להלן גמ' דף ס"ב "הנותן פרוטה לאשתו...בידו לקדשה".

רמב"ם פ"ז מהל' תרומות הל כ"א ובכ"מ שם.