שעור כללי / תשנ"ו דף מס' 8

מסכת קידושין, פרק ראשון (ה.)

בעניין כריתות בתנאי גט (הרב ליכטנשטיין)

א. ה., "ורבנן האי כריתות... לא משמע להו".

ב. גיטין פג:, "אמר רבא הרי זה גיטיך... ה"ז כריתות".

ג. ספרי, פר' כי-תצא (על כד:א), "כריתות... הרי זה כריתות" {ובפירוש רבנו הלל שם].

ד. תוספתא גיטין, ה: יב-יג, "הרי זה גיטיך... ונפל הכותל אינו גט".

ה. רמב"ם, פ"ח הל' גירושין הל' יא-יב [ובשינויי נוסחאות, במהד' פרנקל].

ו. קדושין ה., תד"ה על מנת; רשב"א, גיטין פג:, ד"ה על מנת; שם, כא:, ד"ה הא דאמרי' לעיל.

ז. גיטין פד., "הרי זה גיטך על מנת שתבעלי... שמא נבעלה להן", וברש"י ד"ה אין חוששין; רמב"ן גיטין פג:, ד"ה כל.

[ח. תוס' רי"ד, גיטין פג:, "ומיבעיא לי... אלף הרי זה כריתות"].

[ט. טור אבן העזר (סג:, במהד' הנפוצה), "וצריך שלא יתנה... האילן ה"ז גט", וב"בית יוסף" שם; שו"ע אבן העזר קמג:ב].

[י. "משנה למלך", פ"ח הל' גירושין הל' י"א].

[יא. "תוספתא כפשוטה", גיטין, עמ' 882‎-886].