שעור כללי / תשמ"ט דף מס' 7

מסכת קידושין, פרק ראשון (ד:)

בעניין קניין יבמה (הרב עמיטל)

ד: - "לבעלה", ותוד"ה מה ליבמה.

יג סוף ע"ב "והיבמה", ובריטב"א.

יבמות נב. תוד"ה נתן לה כסף; שם מט. תוד"ה בכל מודים בא"ד "וטעמא אמר ר"ת"; שם לט. "כנסה למאי הלכתא".

רי"ף יבמות סוף פרק בית שמאי בשלה"ג לענין ייבום בלי עדים.

יג: תוד"ה משום פריצותא, ריטב"א ד"ה דרב מנגיד

רמב"ם פ"א מייבום ה"א.