שעור כללי / תשמ"ט דף מס' 6

מסכת קידושין, פרק ראשון (ד.)

בעניין בגר דאילונית (הרב ליכטנשטיין)

א. ד. "גופא ויצאה חינם וכו'"

ב. נדה מז: "בת עשרים שנה... רוב שנותיו"

ג. יבמות פ. "איתמר אכל חלב... יצתה לבגר"; שם ע"ב "ת"ר איזהו סריס חמה... בשלא הביא"

ד. רמב"ם, פ"ב מאישות הלכות א-ה, י-יב.

ה. ד. רמב"ן ד"ה בבגרות (רשב"א וריטב"א); תוס' רי"ד ד"ה לא נצרכה.