שעור כללי / תשנ"ו דף מס' 5

מסכת קידושין, פרק ראשון (ג:)

בעניין כוונת קנין (הרב עמיטל)

א. דף ג: רש"י ד"ה לא מקניא נפשי'

ב. ר"ן שם ( עמ' א' בדפי הרי"ף ) ד"ה לא מקניא

ג. ר"ן שם ( עמ' ב' בדפי הרי"ף ) ד"ה בשטר

ד. להלן דף מ"ח. גמ' " נימא כתנאי התקדשי לי בשט"ח ... ובדר"ל פליג "

ה. יבמות נ"ב: גמ' " תניא אידך החולץ ליבמתו ... גר אחר הוא דקני "

ו. ב"מ י. משנה וגמ' ... לא זכה לי' רחמנא "

ז. שם נמו"י על המשנה ד"ה ראה

ח. חי' הר"ן שם ד"ה כיון או ש"מ שם ד"ה כיון

ט. ר"ן על המשנה להלן דף כ"ה " בהמה נקנית במסירה " בא"ד ומיהו לאו למימר שהמסירה ...

עד ומשיכה בר"ה לאו מידי ( המקור לר"ן הנ"ל , ר"י מג"ש ורמב"ן ב"ב דף ע"ו )

י. שו"ע חו"מ סי' קצ"ח ס"ט עד סי"ג ובפ"ת שם ס"ק ט'

י"א. שו"ע חו"מ סי' רס"ח ס"א בהגה שם ובפ"ת שם ס"ק א'

י"ב. מל"מ פ"ה מהל' אישות הקטע הראשון

י"ג. מל"מ פ"ב מהל' זכיה ה"ט

י"ד. להלן דף ו: גמ' המקדש במלוה

ט"ו. להלן דף מ"ח: גמ' " מ"ס מלוה ופרוטה ... "

ט"ז. ראש פ' שנים אוחזין סי' מ"ח עד " והיינו פרוטה דמי קידושין "

י"ז. שו"ת רשב"א ח"ד סי' ר"ד סוף התשובה ד"ה ועיקרן של דברים ועי' תשובות רע"א סי'

ל"ז ד"ה שוב עד ד"ה ולדברינו

י"ח. שם סי' רכ"א אות ה' עד " לפום ריהטא לנכון "

י"ט. תשובות רע"א מהד"ת סי' נ"ה בד"ה ומ"ש עד " וממילא הוי חופה קדושין "

כ. שם , סי' נ"ו ד"ה ובאמת עד סוף ד"ה ועדיין

כ"א. שו"ת עונג יו"ט סי' קכ"ב