שעור כללי / תשמ"ט דף מס' 4

מסכת קידושין, פרק ראשון (ב:)

בעניין אתרוג שוה לאילן בג' דברים (הרב עמיטל)

גמרא אצלנו ותד"ה מה ירק

משנה בכורים פ"ב מ"ו, ובפיה"מ להר"מ

ר"ה טו. "אמר רבה אתרוג בת שישית" עד "וחייבים עליו משום טבל" (ע"ב)

סוכה לט. משנה וגמרא; שם ע"ב "אי הרי לולב נמי" עד "טעמא דלולב" (מ.)

רמב"ם פ"א ממע"ש הל' ה-ו ובראב"ד, פ"ד משמיטה ויובל הי"ב ובכס"מ.