שעור כללי / תשנ"ו דף מס' 3.2

מסכת קידושין, פרק ראשון (ב:)

בעניין קביעת השנים לגבי אתרוג לשביעית ולמעשרות (הרב ליכטנשטיין)

א. הרקע הכללי לגבי ירק - ר"ה ב., סוף המשנה; שם יד., "תניא ר' יוסי הגלילי... לשנה הבאה"; שם יג:, "תנן התם האורז... בתר לקיטה"; שם (בסוף העמוד) "דאמר
שמואל... גמר פרי" (מאוד רצוי גם הקטע שביניים ובתוד"ה אחר); קידושין ב:, תוד"ה אתרוג "ומה שפי' בקונטרס... ולא דק"; שם ג., "וי"ל... רוב גידול" (עדיף, כמובן, גם מה
שביניים); רמב"ם פ"א הל' מעשר שני הל' א-ד; פ"ד הל' שמיטה ויובל הל' ט-יג [רמב"ן על התורה, ויקרא כה:ה, "ועכשיו אשוב לפרש... שאין כיוצא בהם נשמר"; ריטב"א,
קידושין ב:, "וק"ל הא דאמרינן... כנ"ל"].

ב. בענין אתרוג - ביכודים ב: ו.

ר"ה יד., "באחד בשבט... משום טבל" (טו:, עדיף עד המשנה), ובתוד"ה ולשביעית (יד:) וד"ה שאין (טו.) [ד"ה יד (טו.)]; ירושלמי ביכורים פ"ב ה"ד; סוכה לט:, תוד"ה
ולשביעית; קידושין ג., תוד"ה מה.

ג. תרומות פ"א מ"ה, "ולא מן החדש... על החדש"; תוספתא שם, ב: ו (מובאת ר"ה יב.); ספרי פרשת ראה, פסקא נב, "עשר תעשר... שנה שנה ".

ד. רמב"ם (בענין אתרוג) , פ"א הל' מעשר שני ה"ה ובראב"ד שם; פ"ד הל' שמיטה ויובל הי"ב ["אפיקי ים" חלק ב' סימן כ"ב ].

[ה. "משנה ראשונה", שביעית ה:א].