שעור כללי / תשמ"א דף מס' 3.1

מסכת קידושין, פרק ראשון (ב:)

בעניין אתרוג בתר לקיטה או חנטה (הרב ליכטנשטיין)

א. רקע כללי - ר"ה יב. "ת"ר ליקט... ומע"ש"; שם יג: "תנן התם...גמר פרי"; תוד"ה מתוך [ריטב"א ד"ה תנן, "והא דאמרינן... כמו שיראו"]
וד"ה אחר; יד. "תנאי ריה"ג אומר... רוב גשמי שנה"; רמב"ם תרומות פ"ה הי"א, ומע"ש פ"א ה"ב וה"ד, שמיטה ויובל פ"ד הל' ט-יא.

[חי' הר"ן ר"ה יד. ד"ה הואיל]; קידושין ג. תוד"ה מה (עד "מים כירק").

ב. אתרוג - ביכורים פ"ב מ"ו, ר"ה יד. "ת"ר מעשה בר"ע... לכל דבר" (שם, "אמר רבה... שלו שבט"); טו. "אמר רבה... משום טבל",
ובתוד"ה יד; [סוכה לט: "אי הכי... בין לשביעית", ירושלמי ביכורים פ"ב מ"ו] [בעה"מ (ר"ב ב: באלפס) ד"ה אמר רבה; ריטב"א "אמר רבה... לקח
וביאור"]; רמב"ם מע"ש פ"א הל' ד-ו; שמיטה ויובל פ"ד הי"ב, ובראב"ד מע"ש פ"א ה"ד.