שעור כללי / תשנ"ו דף מס' 2.2

מסכת קידושין, פרק ראשון (ב.)

בעניין גדרי קנין הבעל באשתו (הרב עמיטל)

ב. "האשה נקנית", פירושי הר"ן המאירי ועוד על המלה 'נקנית'.

ו: גמ': "אשה דלא קני ליה גופה".

גיטין ע"ז: תוד"ה "ידה".

רמב"ם הל אישות פרק י"ב הל' א-ד.

ו: גמ': "לא צריכא דארווח ליה זימנא"; רש"י, תוס' ר"י הזקן, רשב"א וריטב"א על אתר.

השמטות הרמב"ן לגיטין ט. בא"ד "ואין בהם ראיה וכו'".

ה. גמ': "והאמר עולא דבר תורה ארוסה וכו'".

כתובות נ"ז: גמ': " אמר עולא דבר תורה וכו'"; שיטה מקובצת שם ד"ה "והא".

כתובות נ"ח. גמ': "היבם אינו מאכיל וכו'", וברש"י שם.

רשב"א יבמות ע: ד"ה אלמא.

ס"ז: גמ': "בשלמא כולהו אתיין וכו'".

נדרים פ"א: גמ': "אמר מר ושלא אשמש וכו'".

רמב"ם הל' נדרים פי"ב ה"ט.

כתובות ב: שיטה מקובצת בשם הרא"ש ד"ה "נסתחפה שדהו".

רא"ש קידושין פ"א סי' כ"ה בא"ד: "וא"ת היא גופה וכו'".

רשב"א יבמות מה: ד"ה "הכון".

כתובות נ"ד. שיטה מקובצת ד"ה "וז"ל תלמידי הר' יונה ז"ל".

אבני מילואים תשובה סי' י"ז ד"ה "והנה שיטת", בא"ד "וראייה ברורה נלע"ד".

שם ד"ה "ואכתי".

אבני מילואים סי' כ"ט ס"ק יד, וסי' מ"ד ס"ק ד.

ועיין שו"ת משיב דבר לנצי"ב ח"ד סי' ל"ה.