משעור כללי / תשמ"א דף מס' 2.1

מסכת קידושין, פרק ראשון (ב.)

בעניין מהות קנין אישות (הרב עמיטל)

רש"י, פסקי הרי"ד, המאירי, ר' יונתן על המילים "האשה נקנית"

להלן ו.-: גמרא "פשיטא... לא כ"ש",

גיטין עז. "רבא אמר אטו..."

להלן כג: "נימא בהא קמיפלגי...", תוד"ה ור"א בא"ד "אך ר"י אומר..."

להלן ה. "אמר עולא ד"ת...",

שטמ"ק כתובות נז: ד"ה והא, רש"י נח. ד"ה והאי.

להלן סז: גמ' "בשלמא כולהו...".

נדרים פא: "אמר מר ושלא אשמש...".

כתובות ב: תוד"ה מציא ובתוס' רא"ש ושטמ"ק שם ד"ה נסתחפה.

להלן ו: "אמר אביי המקדש במלוה..." ורשב"א ד"ה אי נימא ותוס' ר"י הזקן.

רמב"ן השמטות גיטין ט. "...ועוד מתוך" [מובא בר"ן על הרי"ף (שם)],

ר"ן נדרים ל. ד"ה ואשה נמי,

רשב"א יבמות ע: ד"ה אלמא,

רמב"ם אישות פי"ב ה"ג, תרומות פ"ו ה"ג, נדרים פי"ב ה"ט,

תשובות אבני מלואים ס' יז,

תשובות משיב דבר לנצי"ב ח"ד סי' לה.

אבני מלואים סי' מד סק"ד וסי' מב סק"א.