שעור כללי / תשנ"ו דף מס' 1.3

מסכת קידושין, פרק ראשון

בעניין איסורי אישות ללא קידושין (הרב ליכטנשטיין)

א. ויקרא יט:כט, וב"תורת כהנים", פ"ז סא-סג; רש"י ורשב"ם על אתר; רמב"ן שם, ובעיקר "אבל הברייתא... האיש והאשה"; "ספר המצוות להרמב"ם", השרש החמישי,
עד "שלא תזנה הארץ", ובהשגת הרמב"ן שם, "אבל הלאו של ולא תזנה הארץ... נמנענו מזה מן התורה".

ב. דברים כג:יח, ובאונקלוס ורש"י ורשב"ם ורמב"ן שם.

ג. רמב"ם, פ"א הל' אישות ה"ד ובראב"ד שם; פ"ב הל' נערה בתולה הל' י"ז ובראב"ד שם.

ד. סנהדרין כא., "מאי נשים... ובלא קידושין"; בראשית כה:ו וברש"י ורמב"ן (בסופו, "ורש"י כתב... פלגש ודאי") שם; רמב"ם, פ"ד מהל' מלכים הל' ד'; ירושלמי
כתובות, פ"ה ה"ב, "ואי זו היא... ואין לה תנאי כתובה"; [רבינו חננאל, יומא סו:, "שאלו את ר' אלעזר אבשלום... וקידושין"].

ה. שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן, סי' רפ"ד; שו"ת הריב"ש סי' שצ"ח (עד סוף ד"ה "ומה שכתבת"); [שם, סי' תכ"ה, "ומה שהוקשה לך... של זונות"].

ו. סנהדרין עו:, האוהב... שאני ובתד"ה סמוך; תשובות מיימוניות, הל' אישות סי' י"ט, עד "לשם אישות הוא".

ז. סנהדרין כא. (בסופו), "באותה שעה... דפנויה".

[ח. שו"ת שאלת יעב"ץ, ב:טו].

ט. שו"ע אה"ע, כו:א וב"חלקת המחוקק", ס"ק ב', "בית שמואל" ס"ק ד', וב"ביאורי הגר"א" ס"ק ו-ח.