שעור כללי / תשמ"א דף מס' 1.2

מסכת קידושין, פרק ראשון

בעניין מצות קידושין ואיסור ביאה בלעדיהם (הרב ליכטנשטיין)

א. קידושין כמצוה - דברים כד, א; סה"מ לרמב"ם מ"ע ריג; אישות פ"א הל' א-ב

[ב. קידושין מא. "האיש מקדש... ובשלוחה"; ר"ן (טז. באלפס) "ואיכא דאמרי... לקיים מצותו"]; רא"ש כתובות (פ"א סי' יב) "מאי מברכין..."; רמב"ם
פ"ג אישות הכ"ג].

ג. ביאה בלא קידושין - דברים כג, יח וברש"י וברמב"ן (שם); ויקרא יט, כט ובתורת כהנים, ורש"י ורמב"ן (שם); סה"מ לרמב"ם ל"ת
שנה, וברמב"ן [ובמקביל בשורש החמישי "אבל הלא ולא תזנה הארץ..."]; רמב"ם אישות פ"א ה"ד, והל' נערה בתולה פ"ב הי"ז, ובראב"ד (שם).

ד. פילגש - בראשית כה, ו ורש"י ורמב"ן (שם); ראב"ד אישות פ"א ה"ד, רמב"ם מלכים פ"ד ה"ז; תשובות הרמב"ן הוצאת שעוועל סי' קה
עמ' קנח-קס.