שעור כללי / תשמ"ט דף מס' 1.1

מסכת קידושין, פרק ראשון

בעניין מצות קידושין ואיסור ביאה בלעדיהם (הרב ליכטנשטיין)

קיום מצוה בקידושין - ספר המצוות להרמב"ם, מ"ע רי"ג; פ"א הל' אישות הל' א-ב; קידושין מא. "השתא בשלוחו... מבשלוחה",
ובר"ן (טז. באלפס), ובמאירי על אתר; רמב"ם, פ"ג הל' אישות הל' כ"ג ובראב"ד שם; רא"ש, כתובות, פ"א סי' י"ב, "יש מקשין... שאחר
ברכת הקדושין".
  א.
איסור ביאה ללא קידושין - דברים כג: יח ובספרי וברש"י שם; רמב"ם, פ"א הל' אישות הל' ג-ד ובראב"ד שם; פ"ב הל' נערה
בתולה הל' י"ז ובראב"ד שם; רמב"ן עה"ת דברים כג: יח [ובמקביל, בקצת יתר הרחבה, בהשגותיו על סה"מ להרמב"ם, שרש חמישי, "אבל
הלאו של ולא תזנה הארץ... אלא בענין ע"א בלבד"]; טור, סי' כ"ו, ובב"י וד"ה שם; "ספר החינוך", מצוה תק"ע (מסכם את מחלוקת
הרמב"ם והרמב"ן); שו"ע אבן העזר, סי' כ"ו ס"ק א'.
  ב.
פילגש (בנוסף לעולה מהמקורות הנ"ל) - בראשית כה: ו, וברש"י ורמב"ן שם; ירושלמי כתובות פ"ה ה"ב, "ואי זו היא אשה... ואין לה
תנאי כתובה"; סנהדרין כא., "מאי נשים ... ובלא קידושין"; רמב"ם, פ"ד הל' מלכים הל' ד'; תשובות הרמב"ן, (מהדורת הרב שעוועל), סי'
ק"ה; ביאורי הגר"א, סי' כ"ו ס"ק ז-ח.
  ג.