שיעור כללי / תש"ס דף מס' 83

מסכת גיטין

בענין חדר"ג שלא לגרש אשה בעל כרחה (הרב עמיטל)

תשובות הרא"ש כלל מב סעיף א

שם, כלל מג סעיף ח עד סוף הקטע הראשון

שו"ת הר"ן סוף ס' מח "אלא שאני מפקפק..."

שו"ע אה"ע ס' א סעיף י המחבר , הרמ"א וב"ש ס"ק כא

שו"ע אה"ע ס' עז סעיף א, חלקת מחוקק ס"ק ג וב"ש ס"ק ו

שו"ע אה"ע ס' קיט סעיף ו והרמ"א שם

שו"ת חתם סופר חלק אה"ע סימן ג עד סוף קטע ד"ה "וממוצא"

שם, ס' ב סוף התשובה ד"ה "ואע"ג"

שו"ת עין יצחק חלק אה"ע ח"א ס' ד אות כ

שו"ת מהרי"ם ס' טז ד"ה "בגוף" עד מקושרים זה בזה