שעור כללי / תשמ"ו דף מס' 81

מסכת גיטין, פרק שמיני (צ.)

בענין איסור והיתר לגרש (הרב ליכטנשטיין)

א. צ. המשנה והגמ' עליה, ירושלמי שם, רשב"א ומאירי על אתר [פני יהושע ד"ה גמרא].

ב. אוצה"ג סי' תצ"ה, רמב"ם פ"י גרושין הל' כא-כב, משנה למלך פכ"ב הל' איסורי ביאה הל' כח.

ג. [שו"ת הרשב"א ח"א סי' י"ח (עד "ולא יברך במקצתן") שו"ת הר"ן סי' ט"ו (השאלה) וסי' יז (עד "מטעם זה") שו"ת הריב"ש סי' קכז. (כז.
מדפי הספר סמוך לראש הטור השני "שהרי אף אם יצור... במצוות אביו")].

ד. שו"ע אה"ע סי' קי"ט סא-סד ובפרי חדש שם [סיכום בערוך השולחן שם].