שיעור כללי / תש"ס דף מס' 80

מסכת גיטין, פרק תשיעי (צ.)

בענין עילות לגירושין (הרב ליכטנשטיין)

א. דברים כד:א , ובספרי "והיה... בעיניו" (האחרון)

ב. גיטין צ. המשנה ובגמרא עד סוף המסכת, ובתוספות

ג. ירושלמי ט:יא ; [רשב"א ד"ה "ירושלמי"]

ד. סנהדרין כב. "אמר רב שמן בר אבא בוא וראה... לגרש"

ה. רמב"ם גירושין י:כא-כב ; מאירי גיטין צ.

ו. טור אה"ע ס' קיט עד "בזיווג שני" ובב"י שם

ז. שו"ע אה"ע קיט:ב-ד ובבית שמואל ס"ק ג [ובפרי חדש ס"ק ג]; גט פשוט ס"ק ו-ז

ח. שו"ת הר"ן ס' לח ; שו"ת הרשב"א א:תקנז