שיעור כללי / תש"ס דף מס' 79

מסכת גיטין, פרק תשיעי (פח:)

בענין כפיית גט בטענת 'מאיס עלי' (הרב עמיטל)

להלן פח: משנה "גט מעושה" וגמ' שם

רמב"ם הלכות גירושין פ"ב ה"כ

כתובות סג. משנה

שם, ע"ב גמ' "היכי דמיא מורדת... מזוני מבעל"

שם, תוד"ה "אבל"

שם, רי"ף (ע' כז) "הדין הוא דינא דגמרא... במתיבתא מכמה שני עד השתא"

שם, בעל המאור ומלחמות, שם שלטי גיבורים אות א'

שם, רא"ש פ"ה ס' לה בא"ד "הדין הוא דינא... רעה על רעתן"

שם, הגהות אשרי ד"ה "אבל רב האי"

רמב"ם פי"ד מהל' אישות ה"ח

שם, מגיד משנה בא"ד "ודע... וזכור אותם"

חידושי הרמב"ן כתובות סג: ד"ה "וכולא הלכתא... אין כופים"

שם, ד"ה "אלא ודאי... פריצת הדורות"

תשובות מהר"ח אור זרוע ס' סט בא"ד "לכן בעובדא... גט מיד כתקנת הגאונים"

שו"ת הרא"ש כלל מג אות ח... לשום דיין לדון כן"

שו"ע אה"ע ס' קלד ס"ד בהגה "וה"ה אם קבל" וכו'