שיעור כללי / תש"ס דף מס' 78

מסכת גיטין, פרק תשיעי (פח:)

בענין גט מעושה ע"י אונס ממון (הרב עמיטל)

ב"ב דף מ סוע"א גמ' "אמרי נהרדעי... עד המשנה הבאה

שם, דף מז: גמ' "אר"ה תליוהו... דאחריני"

רמב"ם הלכות זכיה פ"ה הל' ד-ה ובמ"מ שם

תשובות הרשב"א ח"ד ס' מ

רבינו ירוחם נתיב כד סוף ח"א "ואירע מעשה"

שו"ע אה"ע ס' קלד ס"ה הגה "אם קבל... (תשובות הריטב"א)

פתחי תשובה שם, ס"ק ט... בגט כלל עכ"ל"

שם, ס"ק י... לדעת כל הפוסקים"

שם, ס"ק יא... וא"כ שפיר מספקא ליה להרשב"ץ"

חזון איש הלכות גיטין ס' צט אות ג... וצ"ע"

שם, אות ה קטע ד"ה "ובפ"ת... על עצמו"