שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 77

מסכת גיטין, פרק תשיעי (פח:)

בענין גט מעושה (הרב ליכטנשטיין)

גיטין פח:, "גט מעושה... לא מיחלף", ובתוד"ה ובעובדי; רשב"א ד"ה מתני'.   א.
בבא בתרא מז:, "אמר רב הונא תליוהו... מיד בעלה", ובתוד"ה גט, ד"ה דבר.   ב.

[ג. ירושלמי גיטין, פ"ט ה"ט, "ר' ירמיה... או פטור"].

ד. ערכין כא., המשנה; קדושין מט:, "ההוא גברא... דברי חכמים".

ה. רמב"ם פ"ב הל' גירושין הל' כ'; רא"ש גיטין, פ"ט סי' י'; רמב"ם פ"א הל' גירושין הל' ב'.

[ו. כתובות ע., תוד"ה יוציא (בעיקר בסופו); שו"ת ספר הישר לר"ת, סי' כ"ד עמוד 41‎-42, "ואשר כתבו רבותינו... שלום
שלום"]