שעור כללי / תשמ"ו דף מס' 76

מסכת גיטין, פרק שמיני (פו.)

בענין כתב ידו (הרב ליכטנשטיין)

א. כו. המשנה וברש"י שם.

ב. ב"ב קע"ה: המשנה, "המלוה... בני חורין" קעו. "הוציא... נפשיה". רי"ף (פב) בעל המאור, רמב"ן על אתר, יד רמה סי' קמ"ט או רשב"א
על אתר ד"ה הוציא.

ג. רמב"ם הל' גירושין פ"א ה' יד; הל' מכירה פרק א' הל' ז'; הל' מלווה פר' י"א הל' א-ג.

ד. יבמות ל: המשנה, לא: תד"ה למיעוטי; רשב"א ד"ה הא דאמרינן; רמב"ם פ"א הל' אישות הל' ב'.

ה. שבועות מא. "האי מאן... אשתבע ליה", ב"ב ע. "בעיה מינה רב עמתי... בשבועה".