שעור כללי / תשמ"ו דף מס' 75

מסכת גיטין, פרק שמיני (פה:)

בענין איסור גרושה לכהן (הרב ליכטנשטיין)

א. פ:, "מתניתין דאוקימנא... שאני" תד"ה אפילו (עד "הכתוב לכוהנים").

ב. יבמות צב., סוף המשנה, צד. "זה מדרש... "פוסל בכהונה"

ג. פד: "כיצד יעשה... לכהונה". (רשב"א ד"ה כיצד, עד "וצ"ע").

ד. רמב"ם פ"י גרושין הל' א', שו"ת הריב"ש ס' שמ"ח (עד "אלא מדרבנן וכופין להוציא"). [שאגת אריה החדשות סי"ב]

[ה. יבמות נב. "בעא מינה אביי... שפוסל בכהונה" רמב"ם פ"ה הל' ייבום הל' א'].

ו. יבמות נט. "ת"ר... מן הנישואין".

ז. תורת כהנים אמור פרשתא א' "גרושה אין לי... ביד אשה".