שעור כללי / תשמ"ו דף מס' 74

מסכת גיטין, פרק שמיני (פב:)

בענין פטור ביבום וחליצה בקידושי שיור (הרב ליכטנשטיין)

א. יבמות ב. המשנה (עד העולם). ג: מנה"מ...עד סוף העולם" ח. "ואיבעת אימא... שניה צרה.

ב. גיטין פב: תד"ה אפילו "וא"ת לר"א... מאחות אשה". רמב"ן יבמות ב. ד"ה מתני רשב"א שם ד"ה חמש.

ג. יבמות כ. "אלמנה לכ"ע... לא תפסי בהו קידושין". תד"ה בשלמא. רמב"ן ד"ה קא, פסיק "ואיכא למידק... משום חייבי לאוין" [וד"ה
מפרקינן].

[ד. שם ב. תד"ה ואחות (בעיקר עד "משמע דקני לה")].

[ה. שם ט. תד"ה והרי.]

ו. שם כ. "כלל אמרו... ודלא כרב אסי".