שעור כללי / תשמ"ו דף מס' 73

מסכת גיטין, פרק שמיני (פב.)

בענין שיור בקידושין (הרב עמיטל)

גמ' על אתר "בעי ר' אבא".

רשב"א ד"ה והא דאמרינן.

ריטב"א ד"ה אמר אביי.

ר"ן ד"ה מאי טעמא.

קידושין יג: "בשלמא גט...", תוס' ד"ה כו"ע.

קידושין יט. א"ר זירא ת"ש.

רמב"ם פ"ז הל' אישות ה' טז

ירושלמי ריש פרקין, קידושין סז: בשלמא כולהון, ג"מ על אתר ור' אמר טעמא דר"א וברש"י ותוס' ותוס' ראש.