שעור כללי / תשמ"ו דף מס' 72

מסכת גיטין, פרק שמיני (עט:)

בענין גט ישן (הרב ליכטנשטיין)

א.עט: המשנה הראשונה והגמ' עליה (ירושלמי אם).

ב. עו: "והא לא עבר... שלא באתי", וברש"י ותוס' רי"ד שם. ר"ן (לח.) "וליחוש... והמערער"

ג. כו: "ובמקום הזמן... לבנה" ובתד"ה לכשאכנסנה, רמב"ן ד"ה ה"ג, "והא דקאמרינן... עמו". רמב"ן ד"ה וביבמות, ריטב"א "ואק"ל... דאינו
גט".

 

ד. יבמות נב. "הרי אמרו... תיקו". ובתד"ה לכשאכנסנה. ות"י שם (א').

ה. רמב"ם פ"ג גרושין הל' ה, ו, ובראב"ד. ובכסף משנה שם; פ"ט הל' כב, ובמגיד משנה שם, רשב"א עט: ד"ה איכא, משנה למלך פ"ג הל'
גרושין הל' ה', רא"ש פ"ח סי' ח'.