שעור כללי / תשמ"ו דף מס' 71

 

מסכת גיטין, פרק שמיני (עח.)

 

בענין נתינת הגט (הרב ליכטנשטיין)

 

א. עח. "אמר לה כנסי.. ושלפתיה", רמב"ם גרושין פ"א הי"ב, ראש ס' ד' עד "שיקרב הגט אליה"

 

ב. עז: "ההוא שכיב מרע... הרי זו חזקה", תוד"ה ותיזיל.

 

ג. כא. "כתב לה גט ונתנו ביד עבדו... ומתגרשת בו". רשב"א שם "אמר רבא.. וצ"ע", רמב"ם גרושין פ"ה
הי"ח.

 

ד. עח: "אמר רב חסדא גט בידה... וליכא"; תוד"ה אם.

 

ה. ב"מ ז. "אמר רב משרשיא האי סידרא... והאכא", תוד"ה אם.

 

ו. רא"ש פ"ב סי' כ"ז. ובהגהות אשרי שם.