שעור כללי / תשמ"ו דף מס' 70

מסכת גיטין, פרק שביעי (עד:)

בענין תשלום לפועל שעבודתו נעשית בלעדיו (הרב ליכטנשטיין)

א. גיטין עד: "ההוא גברא... לא אצטריך".

ב. ב"מ עו: "השוכר את האומנים... ליושב בטל" שם "תני תנא... חלשה". בתד"ה באגר [ד"ה ואתא] [רשב"א (בשטמ"ק ד"ה אמר רבא)].

ג. גיטין עד: תד"ה רבא, רי"ף על אתר (לה:) ובהשגות הראב"ד ובספר הזכות להרמב"ן (מקביל לחידושין ב"מ עז. ד"ה ואתא), ריטב"א
ובעיקר רבנו נ"ל, ... בענין זה (בקצות ביו הרחבה ב"מ עז. ד"ה אמר).

ד. ב"ק קטו. המשנה, שם קטז. "בעא מיניה... של רוותיה. ירושלמי שם.

ה. רמב"ם פ"ט הל' בשכירות הל' ו-ח ו"נימוקי יוסף" ב"מ (מו: באלפס) "פסידא דפועלים... דבסמוך" (מרדכי ב"מ סי' שמג-שמו "אתא
נהרא... דמת תינוק". קידושין יז. תד"ה חלה, אור זרוע סי' רמג.

ו. רמב"ם פי"ג הל' מכירה הט"ו והל' י"ח; רמב"ן ב"מ נא: ד"ה הא.