שעור כללי / תשמ"ו דף מס' 68

מסכת גיטין, פרק שביעי (עד:)

בענין ביטול תנאים (הרב ליכטנשטיין)

א. תוספתא פ"ה הל' יא.

ב. עד: "בעא מיניה רבי אסי... והא לא איצטריך", רשב"א שם "אצטלת דווקא... בס"ד", מאירי ד"ה הרי.

ג. כתובות עב: "איתמר קידשה... בעלת זנות", רשב"א ד"ה הא דאמר... ולפי מה שהוא מתנה עלהם".

ד. גיטין עו: "ה"ז גיטיך... בלא אתא", שו"ת הרי"ף סי' ל"ג (רמב"ן על אתר ד"ה ולחוש).

ה. רמב"ם פ"ז הל' אישות הל' כג ובראב"ד שם, פ"ח גרושין הל' א'.

בעיטור "אגב" (יד.) "וגרסינן בתוספתא... בע"מ ומעכשיו" (שם לז: "ולרבי מאיר... כמאמר שלישי") שו"ת הראש כלל ל"ה סי' י"ט.