שעור כללי / תשמ"ו דף מס' 67

מסכת גיטין, פרק שביעי (עד.)

בענין סוגי התנאים הזקוקים למשפטי התנאים (הרב ליכטנשטיין)

א. ע"מ לעומת אם.

1. רי"ף לז: באלפס "ואע"ג... דמי" רמב"ם אישות פ"ו הל' יז-יח. זכיה ומתנה פכ"ג הל' ז-ח.

2. בעל המאור שם השגות הראב"ד שם (לפחות עד "כמעכשיו דמי") בעל העיטור "תנאי (לז:) "השני תנאי כפול... במאמר שלישי".

3. רמב"ן עה: "ועוד ראיתי... רב בזו" [רשב"א ד"ה רב אשי, ריטב"א ד"ה רב אשי]. ראש סי' ט', "ספר הזכות" (לח. לקראת הסוף "וראיתי
עוד... וגמר ואקני").

ב. תנאי שלפני מעשה ומנותק ממנו.

1. ביצה יט: "כדבעא מיניה... לא שקל" רש"י ותד"ה נזיר.

2. רי"ף ב"ב (סו: באלפס) "גרסינן... לא שקיל". בעל המאור ביצה (י. באלפס) עד הפרוש", ראב"ד שם, רמב"ן במלחמות "ויש לי תהילה...
הנה נכון" רמב"ם זכיה ומתנה פי"א הל' כ', רשב"א ביצה כ. ד"ה הא.