דף מקורות / תשמ"ו דף מס' 66

מסכת גיטין, פרק שביעי (עד.) בענין תנאים (הרב ליכטנשטיין)

א. תנאי כפול ומכלל לאו אתה שומע הן:

1. הסוגיא, קידושין סא. - סב.; תד"ה כל; רמב"ן, ד"ה מתני' כל (עד "נמי בעי ר"מ תנאי כפול"); תד"ה בשלמא
לר"מ, בשלמא לר"ח; רמב"ן ד"ה אמר ("הקשה ר"ת... כלל"; תד"ה בשלמא לר"מ.

2. שבועות לו., "אל יכך וכו' עד סוף הפרק; תד"ה ה"ג; רמב"ן מד"ה ה"ג עד סוף הפרק (בעיקר, ד"ה ולי);
רמב"ן, קדושין סב., ד"ה בשלמא לר"מ; ריטב"א שם, ד"ה בשלמא לר"מ (עד "וזה עיקר"; רמב"ם, פכ"ו הל' סנהדרין, הל'
ד-ה; פ"ו הל' אישות הל' א'-ב', ה'.

3. ירושלמי קדושין פ"ג ה"ג (בסופה), "א"ר יוסי... בעריות"; [מאירי קדושין, עמ' 290‎-1, "ואע"פ שגיטין...
כפל אם לאו"; גיטין עה., תד"ה לאפוקי, "והא דאמרינן בירושלמי... התם לעיל"].

4. נדרים י:-יא: המשנה והגמרא עליה עד "אלא כקרבן"; ר"ן, יא., ד"ה דתנן; תד"ה דאי וד"ה תניא; רמב"ם,
פ"א הל' נדרים הל' י"ח, כ-כא ובראב"ד שם; רמב"ן על הרי"ף, (ב:-ג. באלפס,) "וקי"ל... והלכתא כרבנן"; נדרים טז.,
המשנה הראשונה, ובר"ן, ד"ה שבועה.

5. גיטין מו: "המוציא... לתנאיה": חי' הר"ן מה:, ד"ה והכא [מקור הדברים ב"ספר הזכות" להרמב"ן, גיטין
(לח. באלפס)., "ונראין הדברים בגמ'... קלקולא" (בסוף הטור הראשון)]; ["אבני מלואים", סי' ל"ח ס"ק ה'].

ב. אופי תנאי והילפותא מבני גד ובני ראובן.

1. כתובות עד. "אתמר נמי... להדדי"; תד"ה תנאי (בעיקר, עד "להכי פליגי עליה"; רמב"ן ב"ספר הזכות",
שם, "אבל לגבי תנאי... ומבטל לה"; [מקור הדברים בראב"ד, "תשובות ופסקים", עמ' פט, "עוד אמר... מבטלו, כלל"];
["אור זרוע", ב"מ, סי' רצח-ש, "ושיהא אפשר... לא הוי תנאי "(בסוף העמוד); שטמ"ק, כתובות שם, ד"ה תנאה וד"ה וכן]

2. כתובות נו. תד"ה הרי (עד "שלא התנו על מה שכתוב בתורה") ובגליון ת"י שם; [תוס' הר"ש משנץ שם, ד"ה
הרי, עד "שלא התנו על מה שכתוב בתורה"]; [רמב"ן, בבא בתרא קכו:, ד"ה הרי].

3. רמב"ם, פ"ט הל' גירושין הל' א-ה; [מקור הדברים בירושלמי קדושין פ"ג ה"ג, "הכל מודין... אינה
מקודשת"; ובהמשך, רבי חגי...מידם"]; שם, הלכה כ'; פ"ו הל' אישות הל' טו-טז; ["מכתב מאליהו" לר' אליהו אלפאנדארי,
שער ח', סי' ב', קמו:, "מעתה אשים דברתי... נפתל ועקש"].

[4. כתובות יט:, "אר"נ עדים... וחותו לדינא"]

5. רמב"ם, פ"ז הל' אישות הל' כ"ג ובראב"ד ודברי הר"ן המצוטטים ב"כסף משנה" שם (לפחות, הקטע
הראשון, עד "עכ"ל הר"ן").

ג. תנאי, אומדנא, וגילוי דעתא

1. בבא בתרא קלז:, "אמר רבא אתרוג זה... שמה מתנה "וברשב"ם ד"ה ואם לאו.

2. קדושין מט:, "ההוא גברא... אינם דברים"; נ, "ההוא גברא באורחא"; תד"ה דברים; כתובות צז., "איבעיא
להו... הדרי זביני" ובתד"ה זבין; קדושין ו:, תד"ה לא

3. בבא בתרא קמו:, "שכיב מרע... דמוכח שאני" ובתד"ה מאן; או"ז שם, ס. ק"פ, ד"ה כתב; רמב"ם, פי"א הל'
מכירה ח-ט ופ"ו הל' זכייה ומתנה הל' א'; תוס' רי"ד, קידושין מט: ד"ה אמר רבה.

4. רמב"ן, קדושין מט:, ד"ה דברים [מקור דברי הראב"ד ב"תשובות ופסקים", עמ' פח, "ואם ישיב המשיב...
ומעונו"; שם, עמ' פט-צ "עוד יש מן הגאונים... בשעתו"]; גיטין עה:, "אתקין שמואל... מדיבוריך"; "בעל המאור", ביצה, (י.
באלפס), "אע"פ שיש... אינו תנאי"; רמב"ם פ"ג הל' זכייה ומתנה הל' ח' ובראב"ד שם.

ד. תנאי שלפני המעשה ומנותק הימנו.

1. ביצה יט: "כדבעא מיניה... לא שקיל" וברש"י ותד"ה נזיר: רי"ף, בבא בתרא (סו: באלפס), "גרסינן... לא
שקיל"; "בעל המאור", ביצה (י. באלפס) עד "הפירוש"; ראב"ד שם; רמב"ן במלחמות "ויש לי תחלה לשאול... הנה נכון";
רמב"ם, פי"א הל' זכייה ומתנה הל' כ'; [רשב"א ביצה כ., ד"ה הא (מסכם)]

[2. "העיטור", "תנאי" לח., סוף ד"ה הרביעי, "מסתברא... ואי לא לא יהבינן ליה"; שיטה לא נודעה למי,
קידושין סא. עד "ואי לא לא יהבינן ליה"; מכתב מאליהו, שער ח סימן ו'].

ה. הפקעת תנאים (באופן שהמעשה מתקיים)

1. תוספתא גיטין פ"ה הל' י"א [ וב"תוספתא כפשוטה", עמ' 881‎-2, ולעיל עמ' 874‎-5]

2. עד: רשב"א ומאירי

3. כתובות עב:, "איתמר קידשה... בעילת זנות"; רשב"א (נדפס בכרך נפרד), ד"ה הא דאמר, עד "ולפי מה
שהוא מתנה עליהם".

4. גיטין עו: הז' גיטין... לא ארמא".

5. רמב"ם, פ"ז הל' אישות הל' כ"ג ובראב"ד שם, פ"ח הל' גירושין הל' א'; ["העיטור", "אגב", (יד.) "וגרסינן
בתוספתא... בע"מ ומעכשיו"];

6. שו"ת הרי"ף (הוצ' לייטר), סי' ל"ב; רמב"ן ד"ה ולחיש.

7. שו"ת הרא"ש, כלל ל"ה סי' ט'.

ו. פרטי משפטי התנאים (פרט למצויין לעיל).

1. גיטין עה. בבא מציעא צד.

2. סיכומים כלליים רמב"ם, פ"ו הל' אישות; "העיטור", "תנאי"; מאירי, קדושין סא.; "אור זרוע", ב"מ, סי'
רפח-רצ; ראב"ד, "תשובות ופסקים", סי' כ"ו; שו"ע אה"ע סי' ל"ח.

3. משפטים ספצפיים (פרט למצויין לעיל ולמתנה על מה שכתוב בתורה שיידון בנפרד ב-פד.)

א. הן קודם ללאו-קדושין סב., תד"ה בשלמא, ומאירי שם (עמ' 292).

ב. תנאי קודם למעשה - רמב"ם וראב"ד, פ"ו הל' אישות הל' ד'; חי' רבנו חיים הלוי שם.

ג. תנאי בדבר אחד ומעלה בדבר אחר - "אבני מלואים", ל"ח ס"ק ו'.