שעור כללי / תשמ"ו דף מס' 65

מסכת גיטין, פרק שביעי (עד.)

בענין תפיסת הגט במגרש לאחר זמן (הרב ליכטנשטיין)

א. עד. המשנה והגמ' עד "עדיף ליה" [ובמקביל קידושין ס.-ס:)

ב. קידושין נט. "וכן האומר... ניהלה".

ג. כתובות פב. "ההוא גברא... קני מעכשיו"; פד. המשנה והגמ' שם. "הניח... אפילו בסימטא"; פו: "בעא מניה... לחוד".

ד. שם פב. תד"ה הוא; פו: תוס' בעיקר ד"ה האומר [ביתר הרחבה - יבמות צג. תד"ה קנויה, ויעויין בעיקר בסוף הדיבור "ודין קניין אחר
ל'... מהשתא", ב"מ לד. "איכא דאמרי... באגם" ובתד"ה אי נמי ובתוס' הרא"ש שם].

חי' הרמב"ן קידושין סג. ד"ה לכשקח עד "ומיד שלקחו נשתחרר" (רמב"ן שם נט. ד"ה אע"פ).

ה. בעה"מ גיטין (לז: ברי"ף) ד"ה כתוב וברמב"ן במלחמות [ובמקביל ספר הזכות כתובות (מד: ברי"ף) ד"ה השיב]

ו. רמב"ם פ"ח הל' גרושין ה"א. שם פ"ב הל' א-ה, פ"ה הל' מכירה ה"ט ובראב"ד ונושאי כלים שם.