שעור כללי / תשמ"ו דף מס' 64

מסכת גיטין, פרק שביעי (עג:)

בענין עדות מיוחדת בגיטין וקידושין (הרב ליכטנשטיין)

א. עג: "ת"ר ראוה שנתיחדה... משום קידושין" (הקטע ה-ב) תוספתא פ"ה ה"ד. "ראוה... גט שני" ירושלמי פ"ז ה"ד "נתיחדה... אין זה יחוד".

ב. סנהדרין ל. "דתניא לעולם... אחד זה" שם "גופא לעולם... מ"מ". שם ל: "א"ר חייא בר אבין... כמאן כריב"ק", רמב"ם פ"ד הל' עדות
ב-ג.

ג. מכות ו: "היו שניים... קשיא" (חי' הרמב"ן, "ואיכא דק"ל... כנ"ל").

ד. רי"ף גיטין (לה: באלפס) "ראוה.... מצטרפים" ובר"נ שם, רשב"א גיטין פא: ד"ה אלא.

ה. גיטין עו. "ת"ר אמר לה בפני שניים ...קמ"ל", ראבי"ה חלק ד' סי' תתקיא עד "וגומר".

ו. ירושלמי סוטה פ"א ה"א "נסתרה בעד אחד... זה אחר זה".

ז. שו"ע חו"מ סי' ל' ס"ו. אה"ע סי' יא ס"א ברמ"א, "בעדי כיעור... הוא", סי' קמג סע' י ובבית שמואל ס"ק כ'; ס' קלג ס"א ובב"ש ס"ק
א'. בית הלוי, ח"ב סי' לט.