שיעור כללי / תש"ס דף מס' 63

מסכת גיטין, פרק שביעי (עב:)

בענין תקנת רבינו יחיאל מפריז בגט שכ"מ ובענין הויכוח הגדול בין גדולי הדור סביב גט שכ"מ שסידר בעל הסמ"ע בשנת שע"א
(הרב עמיטל)

מרדכי פ' מי שאחזו ס' תכג

ב"ח בטור אה"ע ס' קמח ד"ה כתב בסמ"ק עד הסוף

שו"ע אה"ע ס' קמה ס"ט בהגה וב"ש ס"ק טו

המהרש"א בסוף חידושיו על מס' גיטין ד"ה "למען ידעו הדורות"

להלן עה: גמ' "אתקין שמואל דגיטא"

להלן עב: גמ' "אמר רב הונא גיטו כמתנתו... בעילת זנות"

שם, תוד"ה "מהיום"

להלן מה: משנה וגמ' "המוציא את אשתו... צריך לומר לה הכי"

בבא מציעא סה ע"ב גמ' "ההוא גברא דזבין... גיטא קמ"ל"

שם, תוד"ה "פטומי" ותוד"ה "קמ"ל"

למעוניינים לעקוב אחרי הויכוחים בעניין זה :

שו"ת גאוני בתרא תשובה ס' נב מבעל הסמ"ע

שו"ת מהר"ם מלובלין ס' קכב ושם ס' קכג וקכד תשובות לבעל הלבושים שתמך במהר"ם מלובלין נגד הסמ"ע

שו"ת ב"ח החדשות ס' צ -צא שיצא נגד המהר"ם מלובלין

הויכוח הגיע גם לכנסי הרבנים ביריד וערסליו בשנת שע"א, וביריד גרמניץ בשנת שע"ב, ולפי בעל משאת בנימין שהשתתף בכנסים ההם, רובם ככולם הסכימו לבטל את החששות
שהעלה המהרמ"ל

עיין שו"ת משאת בנימין ס' עה עו עז

בשנת תקצ"ח הדפיס בעל משכנות יעקוב את תשובותיו ושם בחלק אה"ע ס' לד הביע תמיכה חד משמעית בעמדת המהר"ם מלובלין, וערוך השולחן בס' קמה סע' כט ל הביע
תמיהה על כך שערב לבו לצאת נגד כל גדולי הדור.