שעור כללי / תשמ"ו דף מס' 62

מסכת גיטין, פרק שביעי (עב:)

בענין אפקיענהו רבנן לקידושין (הרב ליכטנשטיין)

א. כתובות ג. "ומי איכא... זנות". גיטין לג. "ת"ר בטלו... זנות" תוס' בשניהם כתובות: רמב"ן, רשב"א, רא"ה וריטב"א מאירי על אתר וכן
בשטמ"ק ד"ה כל המקדש, בגיטין שם רשב"א ד"ה כל.

ב. גיטין עב: "אמר רב הונא... זנות".

ג. ב"ב מח: "אמר רבא הלכתא... זנות" תד"ה תינח; יבמות ק: "ההיא עובדא... זנות" תד"ה לפיכך.

ד. ירושלמי גיטין פ"ד ה"ב "עבר וביטלו... אין תרומתו תרומה".

ב. רמב"ם פ"ט הל' גרושין הל' ט., פרק לב הל' טז, פ"ד הל' אישות הל' א', פי"ג הל' גרושין הל' כט