שעור כללי / תשמ"ו דף מס' 61

מסכת גיטין, פרק שביעי (עב.)

בענין זמנו של שטר מוכיח עליו (הרב ליכטנשטיין)

א. עב., המשנה; "ובגמ', "אמר רב הונא...לרב הונא מספקא ליה", ובתד"ה הכי, אי.

ב. ב"ב קלו. המשנה (עד "אינו צריך"); ובגמ', רבה בר אבוה...מוכיח עליו" (עדיף, עד לא צריך), וברשב"ם שם; רי"ף שם (סב: באלפס),
"ופסק רב...כתקנת רב בגיטין"; רמב"ם פ"ט הל' גירושין הל' יב-יג שם פ"ח ה"א (עד "אינה מגורשת") פי"ב הל' זכיה ומתנה הט"ו; רי"ף גיטין (לט.
באלפס), "והלכתא כרבנן", ובראב"ד ור"ן שם.

ג. כ., "הא בעינן שמו...וליכא"; רמב"ן שם (לפחות עד "לא חשש לה כלל").

[ד. השגות בעל העיטור על הרי"ף יבמות (ט. בסוף המסכת) אות א'].