שעור כללי / תשמ"ו דף מס' 60

מסכת גיטין, פרק שביעי (עא.)

בענין מפיהם ולא מפי כתבם והכשר שטר (הרב ליכטנשטיין)

א. כתובות כ. "ת"ר כותב אדם... ואדכרי" רשי שם. תד"ה ורבי יוחנן [ביתר פרוט בתוס' הר"ש ד"ה כותב] רי"ף על אתר, רשב"א ד"ה כותב
"ולעיקר פרושו.. זמן הקידושין.

ב. ב"מ יג. "אומר היה רבי מאיר... מבני חרי", רמב"ן שם ד"ה אינו (ובעיקר עד קרינא ביה") ספר ההשלמה שם.

ג. ב"ב עז. "שתי שטרות ...בין בשדה" תוד"ה חוזר רמב"ן שם ד"ה חוזר (בסוף דבריו).

ד. יבמות לא: "ומפני מה... דקאתי" תוד"ה דחזו, רי"ף, בעל המאור (ראב"ד בכתוב שם) רמב"ן במלחמות ובספר הזכות עד בהלכות
כתובות.

ה. שיטת הרמב"ם בשטרות האם הוא מה"ת או מדרבנן רמב"ם עדות פ"ג הל"ד. השגות הרמב"ן על ספר המצוות סוף שורש ב' "וכבר יצא
עוד מזה" עד סוף השורש. חידושי ר' חיים בהל' עדות שם. (הל' גרושין פ"א הי"ג. שו"ע חושן משפט סי' כח סי' יא-יב. ובש"ך ס"ק יד. קצה"ח ס"ק
ו' ונתיבות המשפט ס"ק ז' (בעיקר בסוף).