שעור כללי / תשמ"ו דף מס' 59

מסכת גיטין, פרק שביעי (עא.)

בענין אילם והגדה בכתב לגבי עדות אשה ובפ"נ ובפ"נ (הרב ליכטנשטיין)

א. עא., "אמר רב כהנא...לדידיה" ובתד"ה אמר רבי זירא, והא, קתני; ירושלמי יבמות, פט"ז הל' ז; ירושלמי פ"ז ה"א (בסופה), "אף
בעדיות...ובמתנות"

ב. רי"ף על אתר (ובסוף יבמות (מו: באלפס), "ירושלמי...בני חורין"]; רמב"ם, פי"ג הל' גירושין הל' כ"ח וב"מגיד משנה" שם.

ג. ב"ב מ., תד"ה מחאה (מתחיל, לט:) "ועוד אומר ר"י...כתב ידו בב"ד; רמב"ם, פ"ט הל' עדות הל' י"א; ש"ך, חו"מ, סי' מ"ו ס"ק צ"ג
ובקצוה"ח שם ס"ק י"ט.

ד. תוס' רי"ד על אתר, "א"ר זירא...ולא בחתימה"; מכות ו:, חי' הריטב"א, ד"ה שלא.

ה. גיטין ט., "המביא...עד שנתחרש"; חי' הרמב"ן בהשמטות; ה., תד"ה אילימא.

ו. ה:, "איתמר...ולא סמכי עלה" ובתד"ה הכי; [רשב"א שם "ואסיקנא... כנ"ל"] כתובות, ח: באלפס, "בעל המאור", "ואע"ג דקי"ל קיום
שטרות...ויאדיר" וברמב"ן שם, "והתימה למה טרח...דבר זה".

ז. ב"ב קכח; רשב"ם ד"ה ונתחרש; שו"ת הריב"ש סי' ר"מ.

ח. שו"ע אבן העזר, סי' י"ז סעיף ג', ובפתחי תשובה ס"ק י"ח; שם, סעיף ל"ט ברמ"א וב"חלקת מחוקק" ס"ק ע"ח (לפחות, עד "מכל
האסורים שבתורה"), וב"בית שמואל" ס"ק קכ"ד.