שעור כללי / תשמ"ו דף מס' 58

מסכת גיטין, פרק שביעי (סח:)

בענין הגט מקלווקא (גדרי שוטה בגרושין ובתשובת הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בשאלה דומה)

(הרב עמיטל)

חגיגה ג: ת"ר איזהו שוטה ובתוס' שם.

ראש השנה כח. והתניא עתים חלים.

גיטין סח: שוטה בחדא מילתא וברש"י שם.

רמב"ם עדות פ"ט ה"ט ובכ"מ ול"מ שם. שם ה"י וה"ד.

גיטין כג: "אר"א א"ה אין העבד... בני ברית".

ב"י אה"ע ס' קכ"א ד"ה סימני.

ב"י אה"ע סי' קי"ט ד"ה מצאתי בא"ד בשם רבנו שמחה.

וע"ע רמב"ם ביתר המקומות שמזכיר שוטה.

פ"ד שחיטה ה"ה, ופ"ב גרושין הי"ז, שם כ"ג ה' ט"ו. פ"ו ה"ח,

תרומות פ"ד ה"ב, חגיגה פ"ב הט"ו, מכירה פ"ט ה"ד.

תשובות אגרות משה אבה"ע סימן ק"כ.

בענין הגט מקלווקא שאגת אריה החדשות.

מכון חתם סופר תשל"ד ובעיקר בספר אור הישר שכולו בנושא זה.