שעור כללי / תשמ"ו דף מס' 57

מסכת גיטין, פרק ששי (סז:)

בענין כולכם (הרב ליכטנשטיין)

א. סז:, "אמר לעשרה...מינכון" וברש"י ותוס' רי"ד שם.

ב. יח:, איתמר...סבירא ליה"

ג. רמב"ם, פ"ט הל' גירושין, הל' כז-כח ובראב"ד שם.

ד. נדרים סו., "פותחין...לכל אחד ואחד".

ה. י:, "א"ר פפא זאת אומרת...כולכם" וברש"י ורמב"ן (או ריטב"א) שם [רצוי ללמוד הגמרא, מהמשנה] ["בעל המאור" ורמב"ן במלחמות, (ג:
באלפס), ד"ה א"ר פפא]