שעור כללי / תשמ"ו דף מס' 56

מסכת גיטין, פרק ששי (סה:)

בענין המקנה חפץ בין החפצים (הרב ליכטנשטיין)

א. גיטין סה: "גניבא... את כחו", תד"ה כדי (עד אינו מפסיד כלל) ראש סימן טז.

ב. בכורות יז. המשנה שם יח: "מת אחד מהם... עליו הראיה".

ג. מנחות קח: המשנה ובגמ' "לא שנו... על התחתונה".

ד. בסוגיתנו הרמב"ן והרשב"א על אתר ור"נ על הרי"ף.

רמב"ם פכ"א הל' מכירה הל' יט, וכב, (מקור הדברים בב"ב קז: "האומר לחברו.. הכא נמי").

ה. כתובות נד. סוף העמוד "ההוא דאמר להו... ליתמי".

ו. רמב"ם פכ"ב הל' מכירה ה"ג ובכ"מ.